summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterwww-apps/octoprint: Initial importAlexey Shvetsov4 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2019-04-23www-apps/octoprint: Initial importHEADmasterAlexey Shvetsov5-0/+162
2019-04-23dev-python: add ~arm keywordsAlexey Shvetsov3-3/+3
2019-04-23dev-python/awesome-slugify: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov1-1/+1
2019-04-23dev-python/cachelib: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov1-1/+1
2019-04-23dev-python/wrapt: Version bumpAlexey Shvetsov3-0/+59
2019-04-23dev-python/werkzeug: Version bumpAlexey Shvetsov3-0/+51
2019-04-23dev-python/websocket-client: version bumpAlexey Shvetsov3-0/+56
2019-04-23dev-python/typing: Version bumpAlexey Shvetsov3-0/+42
2019-04-23dev-python/sentry-sdk: Initial importAlexey Shvetsov3-0/+49
2019-04-23dev-python/sarge: Initial importAlexey Shvetsov3-0/+34
[...]
 
Clone
https://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/alexxy.git