summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-tex/BibTool: Fix src_prepareAlexey Shvetsov9 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2018-06-17dev-tex/BibTool: Fix src_prepareHEADmasterAlexey Shvetsov1-0/+1
2018-06-14dev-embedded,dev-python: Moved to treeAlexey Shvetsov6-101/+0
2018-06-14dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2-1/+1
2018-06-14dev-embedded/platformio: Add platformioAlexey Shvetsov3-0/+41
2018-06-14dev-python/click: Add 5.1 version for platformioAlexey Shvetsov3-0/+60
2018-06-14all: Drop old ebuildsAlexey Shvetsov24-778/+0
2018-06-14sci-chemistry: Fix ebuildsAlexey Shvetsov1-3/+2
2018-06-14dev-tex: Fix ebuildsAlexey Shvetsov3-10/+11
2018-05-14dev-tex/BibTool: Version bumpAlexey Shvetsov3-3/+3
2018-02-09dev-libs/pybind11: import from jm-overlayAlexey Shvetsov3-0/+57
[...]
 
Clone
https://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/alexxy.git