summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-tex/BibTool: Version bumpAlexey Shvetsov8 days
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
8 daysdev-tex/BibTool: Version bumpHEADmasterAlexey Shvetsov3-3/+3
2018-02-09dev-libs/pybind11: import from jm-overlayAlexey Shvetsov3-0/+57
2017-11-02sci-chemistry/gromacs: Update src_unpackAlexey Shvetsov1-8/+7
2017-08-22media-video/movit: Version bumpAlexey Shvetsov3-0/+46
2017-05-14Drop qt-webengineAlexey Shvetsov5-630/+0
2017-02-14Import arduino-ide from ssnbAlexey Shvetsov14-104/+237
2016-02-25sci-chemistry/gromacs: Fix if else constructAlexey Shvetsov1-2/+2
2016-02-25sci-chemistry/gromacs: Sync with overlay version. But still eapi5Alexey Shvetsov2-38/+40
2016-01-03net-print/hplip-plugin: Initial import from calculate overlayAlexey Shvetsov3-0/+78
2015-12-01sci-chemistry/gromacs: Add python 3.5 to abi listAlexey Shvetsov1-1/+1
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/dev/alexxy.git
https://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
http://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/alexxy.git