summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-tex/BibTool: Fix src_prepareAlexey Shvetsov4 days
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
4 daysdev-tex/BibTool: Fix src_prepareHEADmasterAlexey Shvetsov1-0/+1
6 daysdev-embedded,dev-python: Moved to treeAlexey Shvetsov6-101/+0
7 daysdev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2-1/+1
7 daysdev-embedded/platformio: Add platformioAlexey Shvetsov3-0/+41
7 daysdev-python/click: Add 5.1 version for platformioAlexey Shvetsov3-0/+60
7 daysall: Drop old ebuildsAlexey Shvetsov24-778/+0
7 dayssci-chemistry: Fix ebuildsAlexey Shvetsov1-3/+2
7 daysdev-tex: Fix ebuildsAlexey Shvetsov3-10/+11
2018-05-14dev-tex/BibTool: Version bumpAlexey Shvetsov3-3/+3
2018-02-09dev-libs/pybind11: import from jm-overlayAlexey Shvetsov3-0/+57
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/dev/alexxy.git
https://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
http://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/alexxy.git