summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* www-apps/octoprint: Initial importHEADmasterAlexey Shvetsov2019-04-235-0/+162
* dev-python: add ~arm keywordsAlexey Shvetsov2019-04-233-3/+3
* dev-python/awesome-slugify: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov2019-04-231-1/+1
* dev-python/cachelib: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov2019-04-231-1/+1
* dev-python/wrapt: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+59
* dev-python/werkzeug: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+51
* dev-python/websocket-client: version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+56
* dev-python/typing: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+42
* dev-python/sentry-sdk: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+49
* dev-python/sarge: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+34
* dev-python/rsa: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+44
* dev-python/pylru: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/pkginfo: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+59
* dev-python/jinja: Resurect old verionAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+88
* dev-python/future: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+60
* dev-python/frozendict: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/flask-login: resurect old versionAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+44
* dev-python/flask-babel: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+62
* dev-python/flask-assets: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+37
* dev-python/flask: Ressurect old ebuildAlexey Shvetsov2019-04-236-0/+154
* dev-python/emoji: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/chainmap: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/cachelib: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+36
* dev-python/awesome-slugify: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+38
* net-misc/networkmanager-l2tp: Moved to treeAlexey Shvetsov2019-04-173-61/+0
* x11-misc/xaut: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-173-0/+31
* net-misc/networkmanager-l2tp: New packageAlexey Shvetsov2019-04-173-0/+61
* dev-tex/BibTool: Fix src_prepareAlexey Shvetsov2018-06-171-0/+1
* dev-embedded,dev-python: Moved to treeAlexey Shvetsov2018-06-146-101/+0
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2018-06-142-1/+1
* dev-embedded/platformio: Add platformioAlexey Shvetsov2018-06-143-0/+41
* dev-python/click: Add 5.1 version for platformioAlexey Shvetsov2018-06-143-0/+60
* all: Drop old ebuildsAlexey Shvetsov2018-06-1424-778/+0
* sci-chemistry: Fix ebuildsAlexey Shvetsov2018-06-141-3/+2
* dev-tex: Fix ebuildsAlexey Shvetsov2018-06-143-10/+11
* dev-tex/BibTool: Version bumpAlexey Shvetsov2018-05-143-3/+3
* dev-libs/pybind11: import from jm-overlayAlexey Shvetsov2018-02-093-0/+57
* sci-chemistry/gromacs: Update src_unpackAlexey Shvetsov2017-11-021-8/+7
* media-video/movit: Version bumpAlexey Shvetsov2017-08-223-0/+46
* Drop qt-webengineAlexey Shvetsov2017-05-145-630/+0
* Import arduino-ide from ssnbAlexey Shvetsov2017-02-1414-104/+237
* sci-chemistry/gromacs: Fix if else constructAlexey Shvetsov2016-02-251-2/+2
* sci-chemistry/gromacs: Sync with overlay version. But still eapi5Alexey Shvetsov2016-02-252-38/+40
* net-print/hplip-plugin: Initial import from calculate overlayAlexey Shvetsov2016-01-033-0/+78
* sci-chemistry/gromacs: Add python 3.5 to abi listAlexey Shvetsov2015-12-011-1/+1
* dev-qt/qtwebengine: Import from fkmclane overlayAlexey Shvetsov2015-11-235-0/+630
* sci-chemistry/gromacs: Updata pybindings branchAlexey Shvetsov2015-10-031-1/+1
* Drop old and unmaintained ebuildsAlexey Shvetsov2015-08-0864-1867/+0
* Fix sandbox v1Alexey Shvetsov2015-03-291-0/+2
* Import from vaca overlayAlexey Shvetsov2015-03-296-0/+286