summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python: add ~arm keywordsAlexey Shvetsov2019-04-233-3/+3
* dev-python/awesome-slugify: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov2019-04-231-1/+1
* dev-python/cachelib: add ~arm64 keywordAlexey Shvetsov2019-04-231-1/+1
* dev-python/wrapt: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+59
* dev-python/werkzeug: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+51
* dev-python/websocket-client: version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+56
* dev-python/typing: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+42
* dev-python/sentry-sdk: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+49
* dev-python/sarge: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+34
* dev-python/rsa: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+44
* dev-python/pylru: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/pkginfo: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+59
* dev-python/jinja: Resurect old verionAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+88
* dev-python/future: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+60
* dev-python/frozendict: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/flask-login: resurect old versionAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+44
* dev-python/flask-babel: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+62
* dev-python/flask-assets: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+37
* dev-python/flask: Ressurect old ebuildAlexey Shvetsov2019-04-236-0/+154
* dev-python/emoji: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/chainmap: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+35
* dev-python/cachelib: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+36
* dev-python/awesome-slugify: Initial importAlexey Shvetsov2019-04-233-0/+38
* dev-embedded,dev-python: Moved to treeAlexey Shvetsov2018-06-143-60/+0
* dev-python/click: Add 5.1 version for platformioAlexey Shvetsov2018-06-143-0/+60
* Drop old and unmaintained ebuildsAlexey Shvetsov2015-08-088-169/+0
* Add bot constructorAlexey Shvetsov2013-05-312-0/+37
* Add btce-apiAlexey Shvetsov2013-05-282-0/+37
* Update depsAlexey Shvetsov2013-05-281-0/+1
* Add deloreanAlexey Shvetsov2013-05-282-0/+43
* Update depsAlexey Shvetsov2013-05-281-0/+1
* Add more depsAlexey Shvetsov2013-05-281-0/+1
* Update depsAlexey Shvetsov2013-05-281-0/+1
* Add ziplineAlexey Shvetsov2013-05-282-0/+48
* Moved to treeAlexey Shvetsov2012-04-174-82/+0
* Already have versions in treeAlexey Shvetsov2012-04-136-68/+0
* Fix typoAlexey Shvetsov2012-01-121-1/+1
* Fix rtslibAlexey Shvetsov2012-01-121-0/+7
* update manifest hashesAlexey Shvetsov2011-10-061-1/+1
* Migrate all manifests to thin manifestsAlexey Shvetsov2011-09-204-88/+0
* [dev-python/configshell] Fix depsAlexey Shvetsov2011-08-132-15/+15
* [dev-python/configshell] Fix depsAlexey Shvetsov2011-08-132-14/+15
* [dev-python/configshell] Initial importAlexey Shvetsov2011-08-133-0/+58
* [dev-python/rtsadmin] Fix git uriAlexey Shvetsov2011-08-132-15/+15
* [dev-python/rtslib] Fix deps and metadataAlexey Shvetsov2011-08-135-51/+42
* [dev-python/rtslib] Fix depsAlexey Shvetsov2011-08-132-15/+18
* [dev-python/netifaces] Initial import from sunriseAlexey Shvetsov2011-08-133-0/+56
* [dev-python/rtslib] Initial importAlexey Shvetsov2011-08-133-0/+51
* [dev-python/ipaddr] Initial importAlexey Shvetsov2011-08-133-0/+71