summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-db/scylla: version bumpUltrabug2 days
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2 daysdev-db/scylla: version bumpHEADmasterUltrabug2-17/+17
3 daysapp-admin/scylla-tools: version bumpUltrabug2-15/+15
3 daysapp-admin/scylla-jmx: version bumpUltrabug2-15/+15
2019-02-04dev-db/scylla: version bumpUltrabug2-15/+15
2019-02-04app-admin/scylla-tools: version bumpUltrabug2-15/+15
2019-02-04app-admin/scylla-jmx: version bumpUltrabug2-15/+15
2019-01-27dev-libs/libgraphqlparser: new ebuildUltrabug3-0/+53
2019-01-24dev-db/scylla: version bumpUltrabug3-18/+18
2019-01-24app-admin/scylla-tools: version bumpUltrabug2-15/+15
2019-01-24app-admin/scylla-jmx: version bumpUltrabug2-15/+15
[...]
 
Clone
https://anongit.gentoo.org/git/dev/ultrabug.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/ultrabug.git