summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/dev-db
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-db/redis: fix pid handlingAustin English2017-04-104-2/+360
* dev-db/redis: remove some unused files from $FILESDIRAustin English2017-04-102-54/+0
* dev-db/mysql: Version bump to 5.5.55Brian Evans2017-04-102-0/+126
* dev-db/phpmyadmin: Stable for HPPA (bug #614522).Jeroen Roovers2017-04-092-2/+2
* dev-db/postgis: replace deprecated dohtml.Chris Mayo2017-04-081-2/+3
* dev-db/xbase: Fix gcc6/7 support (#594174 by Peter Levine), port to eapi6.Pacho Ramos2017-04-083-13/+109
* dev-db/kyotocabinet: Fix gcc6 support (#594064 by Peter Levine), port to eapi...Pacho Ramos2017-04-082-9/+26
* dev-db/sqlite: Stable for HPPA (bug #614172).Jeroen Roovers2017-04-081-1/+1
* dev-db/aerospike-server-community: BumpPatrick Lauer2017-04-082-0/+69
* dev-db/phpmyadmin: amd64 stable wrt bug #614522Agostino Sarubbo2017-04-072-2/+2
* dev-db/phpmyadmin-4.7.0-r0: add alpha keywordTobias Klausmann2017-04-051-1/+1
* dev-db/phpmyadmin-4.0.10.20-r0: add alpha keywordTobias Klausmann2017-04-051-1/+1
* dev-db/percona-xtrabackup: amd64 stable wrt bug #606110Agostino Sarubbo2017-04-051-1/+1
* dev-db/sqlite-3.17.0-r0: add alpha keywordTobias Klausmann2017-04-051-1/+1
* dev-db/mariadb-10.0.30-r0: add alpha keywordTobias Klausmann2017-04-051-1/+1
* dev-db/sqlite: Version bump (3.18.0).Arfrever Frehtes Taifersar Arahesis2017-04-043-0/+422
* dev-db/sqlite: Delete old versions.Arfrever Frehtes Taifersar Arahesis2017-04-0414-2512/+0
* dev-db/percona-xtrabackup: Remove dev-libs/openssl from {R,}DEPENDDavid Seifert2017-04-041-1/+0
* dev-db/percona-xtrabackup: Remove oldDavid Seifert2017-04-045-180/+15
* dev-db/percona-xtrabackup: [QA] Unbundle boost, fix ebuildDavid Seifert2017-04-033-0/+206
* dev-db/postgresql: respect PG_AUTOCONFIG env variableAustin English2017-04-035-55/+76
* dev-db/phpmyadmin: dev-db/phpmyadmin: Add releases 4.0.10.20 and 4.7.0 - fixe...Jorge Manuel B. S. Vicetto (jmbsvicetto)2017-04-024-64/+2
* dev-db/sqlite: x86 stable wrt bug #614172Agostino Sarubbo2017-04-011-1/+1
* dev-db/mongodb: version bumpUltrabug2017-03-312-0/+190
* dev-db/sqlite: amd64 stable wrt bug #614172Agostino Sarubbo2017-03-311-1/+1
* dev-db/sqlite: arm arm64 ppc ppc64 stable.Michael Weber2017-03-311-1/+1
* dev-db/qdbm: use ruby-ng eclassAkinori Hattori2017-03-301-25/+71
* dev-db/tokumx: Reinstate 1.5.0 (with Boost 57 build fixes & automatic PaX mar...Tony Vroon2017-03-305-0/+143
* dev-db/qdbm: fix buildAkinori Hattori2017-03-302-1/+121
* dev-db/qdbm: update to EAPI 6Akinori Hattori2017-03-301-39/+55
* dev-db/qdbm: update patchesAkinori Hattori2017-03-303-44/+60
* dev-db/qdbm: rename patchesAkinori Hattori2017-03-304-4/+4
* dev-db/mariadb: ppc stable wrt bug #611316Agostino Sarubbo2017-03-251-1/+1
* dev-db/tinycdb: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/soci: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-232-4/+4
* dev-db/odbtp: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/mydumper: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/libodbc++: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/libdbi: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/etcd: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-233-4/+4
* dev-db/db-je: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/couchdb: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-231-2/+2
* dev-db/apgdiff: Fix toolong DESCRIPTIONHarri Nieminen2017-03-235-10/+10
* dev-db/mariadb: Stable for HPPA (bug #611316).Jeroen Roovers2017-03-231-1/+1
* dev-db/mariadb: arm stable, bug #611316Markus Meier2017-03-221-1/+1
* dev-db/sqlite: add ~x64-cygwin keywordMichael Haubenwallner2017-03-211-1/+1
* dev-db/kdb: version bump 3.0.1Michael Palimaka2017-03-192-0/+42
* dev-db/mariadb: Drop security vulnerable version 10.1.21Brian Evans2017-03-172-207/+0
* dev-db/mariadb: Version bump to 10.1.22Brian Evans2017-03-172-0/+227
* dev-db/mariadb: sparc stable wrt bug #611316Agostino Sarubbo2017-03-171-1/+1