summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/gitdb2: adding arm64 keyword for git-pythonMatthew Thode2018-02-131-2/+2
* dev-python/gitdb2: Drop oldMarius Brehler2018-02-112-57/+0
* dev-python/gitdb2: Version bump to 2.0.3Marius Brehler2018-02-112-0/+57
* dev-python/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-1/+1
* dev-python/gitdb2: GitDB is a pure-Python git object databaseMarius Brehler2017-05-313-0/+69