summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-1/+1
* dev-python/jellyfish: Clean old versions upMichał Górny2017-05-021-2/+0
* dev-python/jellyfish: BumpPatrick Lauer2016-06-291-0/+1
* dev-python/jellyfish: BumpPatrick Lauer2016-02-181-0/+1
* proj/gentoo: Initial commitRobin H. Johnson2015-08-081-0/+1