summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-vcs/tkcvs: inherits desktopAlfredo Tupone5 min.