summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-im/prosody: Add v0.11.1, cleanup v0.11.0-r0Tobias Klausmann2018-12-021-85/+0
* net-im/prosody: Add v0.11 and bump to EAPI=7Tobias Klausmann2018-11-261-0/+85