summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorKacper Kowalik (Xarthisius) <xarthisius.kk@gmail.com>2012-03-12 13:33:13 +0100
committerKacper Kowalik (Xarthisius) <xarthisius.kk@gmail.com>2012-03-12 13:33:13 +0100
commitd639f770c0e21c1b956cf5f474944acbf552ba97 (patch)
treefc5214a3f0f06593fc3c5b0a06aa70c58f8555d3 /licenses
parent[dev-util/adobe-air-sdk-bin] initial import, ebuild taken from sabayon (diff)
downloadxarthisius-d639f770c0e21c1b956cf5f474944acbf552ba97.tar.gz
xarthisius-d639f770c0e21c1b956cf5f474944acbf552ba97.tar.bz2
xarthisius-d639f770c0e21c1b956cf5f474944acbf552ba97.zip
[dev-util/e-pity] initial import, ebuild written by me
Diffstat (limited to 'licenses')
-rw-r--r--licenses/e-pity-201147
1 files changed, 47 insertions, 0 deletions
diff --git a/licenses/e-pity-2011 b/licenses/e-pity-2011
new file mode 100644
index 0000000..038672e
--- /dev/null
+++ b/licenses/e-pity-2011
@@ -0,0 +1,47 @@
+Warunki licencji
+
+Licencja na użytkowanie Aplikacji e-pity 2011 – edycja za rok podatkowy 2011
+Definicje
+
+[Aplikacja] e-pity 2011 jest programem komputerowym stanowiącym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U.06.90.631 j.t.) umożliwiającym przygotowanie, rozliczenie, wysłanie w trybie on-line lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2011 o oznaczeniu: PIT-4r, PIT-11, PIT-12, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 z załącznikami PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, PIT-28/A, PIT-28/B oraz deklaracjami NIP-1, ZAP-3.
+
+[Licencjobiorcą] jest użytkownik Aplikacji e-pity 2011.
+
+[e-file] jest spółką e-file sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, wpisaną do KRS pod nr 0000346225 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN w całości wpłaconym, o numerze NIP: 7811845232 i numerze Regon: 301268184, która udziela licencji na Aplikację e-pity 2011.
+Umowa licencyjna
+
+ Warunki licencji na Aplikację e-pity 2011 stanowią treść umowy licencyjnej, do której zawarcia dochodzi pomiędzy Licencjobiorcą a e-file na podstawie, której Licencjobiorcy zezwala się na ograniczone korzystanie z Aplikacji e-pity 2011 na niniejszych warunkach.
+ Umowa licencyjna zostaje zawarta, pomiędzy Licencjobiorcą a e-file w chwili pierwszego zainstalowania lub uruchomienia Aplikacji e-pity 2011 na komputerze Licencjobiorcy lub sporządzenia jej kopii w zakresie dozwolonym warunkami licencji.
+ Usunięcie aplikacji z pamięci komputera Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków licencji stanowią inaczej.
+ Każdy z Licencjobiorców, podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji e-pity 2011 zapoznaje się z warunkami licencji i możliwościami jej wykorzystania. Akceptacja tych warunków i rozpoczęcie użytkowania Aplikacji e-pity 2011, jest jednoznaczne z przyjęciem przez Licencjobiorcę warunków niniejszych, chyba że pisemna umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.
+ e-file udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na Aplikację e-pity 2011, edycja 2011, upoważniając Licencjobiorcę do:
+ zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i korzystania z Aplikacji e-pity 2011 na komputerze,
+ tworzenia kopii archiwalnej lub zapasowej Aplikacji e-pity 2011,
+ łączenia Aplikacji e-pity 2011 z innymi programami komputerowymi w zakresie dozwolonym przez prawo.
+ Licencjobiorca na warunkach licencji korzysta z promocyjnej wersji bezpłatnej Aplikacji e-pity, która umożliwia rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2011 bez limitu podatników (osób o indywidualnym numerze PESEL lub numerze identyfikacji podatkowej NIP), bez limitu wypełnionych deklaracji. Promocyjny brak pobrania opłaty za użytkowanie Aplikacji e-pity jest możliwy pod warunkiem przekazania przez każdego z Podatników swojego 1% odliczenia od podatku na rzecz dowolnej i uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego. Deklaracje PIT-4r, PIT-12, NIP-1 oraz ZAP-3 są bezpłatna bez względu na ilość podatników lub ilości firm (płatników). Promocja o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy deklaracji PIT-11 oraz PIT-40, których zasady korzystania opisane są w punkcie 9 niniejszej licencji.
+ Korzystanie z promocyjnej wersji bezpłatnej o której mowa w punkcie 6 powyżej dotyczy tylko i wyłącznie czynności związanych z użytkowaniem osobistym i najbliższej rodziny, bez możliwość prowadzenia usług komercyjnych z wykorzystaniem Aplikacji e-pity. Przy wypełnieniu deklaracji za więcej niż 20 Podatników Aplikacja wymaga podania bezpłatnego kodu aktywacyjnego jaki można uzyskać w e-file sp. z o.o. drogą elektroniczną po udokumentowaniu nie prowadzenia działalności komercyjnej polegającej na usługowym wypełnianiu deklaracji PIT.
+ Licencjobiorca, który nie chce dokonać odliczenia 1% od podatku, chce dokonać rozliczeń dla większej liczby podatników lub chce świadczyć przy pomocy Aplikacji e-pity usługi komercyjne – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego dającego taką możliwość lub zapłaty wynagrodzenia przelewem – zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://www.e-pity.pl/cennik.
+ W zakresie deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-40 (przygotowywanych i składanych przez Płatników podatku, między innymi firmy) Licencjobiorca na warunkach licencji korzysta z promocyjnej wersji bezpłatnej Aplikacji e-pity, która umożliwia rozliczenie pobranych i wpłaconych zaliczek tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2011 z limitem podatników (osób o indywidualnym numerze identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL) w liczbie do trzech. Licencjobiorca chcący jako Płatnik rozliczyć większą liczbę podatników zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego dającego taką możliwość lub dokonać zapłaty – zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://www.e-pity.pl/cennik.
+ Licencjobiorca akceptując warunki licencyjne nie nabywa w żaden sposób prawa do wersji Aplikacji e-pity, przygotowanej przez e-file w kolejnych edycjach rozliczeń PITów rocznych, przygotowywanych za każdy rok podatkowy oddzielnie na odrębnych zasadach określonych każdorazowo dla danej wersji programu Aplikacji e-pity.
+ W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania z wsparcia technicznego e-file (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe) w zakresie użytkowania Aplikacji e-pity, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na serwisie WWW pod adresem: http://www.e-pity.pl/kontakt.
+ e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności aby Aplikacja e-pity 2011, o ile nie została zmodyfikowana przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi była zdolna do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji programu aplikacji e-pity 2011. e-file oświadcza, że Aplikacja e-pity 2011 jest utworem intelektualnym, w którym brak możliwości przewidzenia wszelkich zasad zachowania się i działania na komputerach, serwerach w sieci Internet, sieciach lokalnych i przy użyciu przeglądarek WWW. Z tego też względu e-file w całości wyłącza rękojmię. e-file nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Aplikacja e-pity 2011 będzie działała w sposób należyty i oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem Aplikacji e-pity 2011, wliczając w to utratę spodziewanych korzyści, w tym za szkody lub przerwy w działalności Licencjobiorcy, utratę informacji, danych itp. Ewentualne uzasadnione i potwierdzone roszczenia Licencjobiorcy nie mogą przewyższać ceny kodu aktywacyjnego do Aplikacji e-pity 2011 lub ceny zakupu uiszczonej przelewem.
+ Licencjobiorca ma prawo wezwać e-file do naprawy zainstalowanej Aplikacji e-pity 2011, podając na piśmie wszelkie okoliczności wystąpienia błędu Aplikacji e-pity 2011. e-file może jednak nie przystąpić do naprawy błędu, jeżeli obiektywnie zostanie stwierdzone, że błąd ten wywołany jest – niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych lub użytkowania aplikacji w sposób niezgodny z dokumentacją i wymaganiami technicznymi Aplikacji e-pity 2011.
+ Gwarancje określone w niniejszych warunkach, w zakresie dozwolonym przez prawo, mają charakter wyłączny i zastępują wszelkie inne warunki i postanowienia lub gwarancje, zarówno bezpośrednie jak i domniemane, włączając w to w szczególności jakiekolwiek domniemane gwarancje lub warunki mogące odnosić się do przedmiotu gwarancji, także wynikające z ustalonych w tej mierze zwyczajów.
+ Licencjobiorca nie nabywa prawa do przekazywania Aplikacji e-pity 2011 osobom trzecim, tj. kodu źródłowego oraz jego dokumentacji jak również nie ma prawa do powielania w jakiejkolwiek formie ww. elementów – chyba, że wynika to z oddzielnej umowy pisemnej.
+ Licencjobiorca może dokonywać redystrybucji Aplikacji e-pity 2011 za pośrednictwem serwisu www, którego jest właścicielem lub operatorem tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu do e-file na adres biuro@e-file.pl i otrzymania zgody na umieszczenie programu pod wskazanym adresem. Każdy Licencjobiorca który, po uzyskaniu zgody od e-file lub licencji dedykowanej umieści na wybranym serwisie www aplikację e-pity 2011, jest bezwzględnie zobowiązany do wstawienia na tej stronie oznaczenia tekstowo graficznego: „Serwis i obsługa programu e-pity 2011" w formie skrótu (linku) internetowego do http://www.e-pity.pl/kontakt/ oraz "Copyright 2011-2012 e-file sp. z o.o." w formie skrótu (linku) internetowego do http://www.e-file.pl .
+ Licencjobiorca, który uczestniczy w redystrybucji na warunkach i zasadach określonych w punkcie 16 powyżej nie może z tego tytułu czerpać korzyści finansowych, ani żadnych innych oraz stawiać warunków dodatkowych Licencjobiorcom, innych niż wskazane w niniejszej licencja lub uzgodnionych w treści umów jakie zawarł z e-file w formie pisemnej.
+ W sytuacji określonej powyżej w punkcie 16, Licencjobiorca nie nabywa, żadnych praw do udziału w przychodach i zyskach e-file z tytułu sprzedaży kodów aktywacyjnych o których mowa w punkcie 8 i 9 powyżej, a e-file nie zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu ani pod żadną postacią. Redystrybucja programu przez Licencjobiorcę odbywa się na jego koszt i ryzyko własne, bez prawa żądania pokrycia jakichkolwiek kosztów, odszkodowania czy regresu na rzecz osób trzecich, które pobiorą Aplikację e-pity 2011 z serwisu Licencjobiorcy.
+ Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji Aplikacji e-pity ani jej części składowych, dekompilacji, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian.
+ Licencjobiorcy nie wolno podejmować ani zezwalać na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Aplikacji e-pity 2011.
+ W przypadku dokonania zmian w Aplikacji e-pity 2011, szczególnie w zakresie kodu źródłowego przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią, e-file przestaje odpowiadać za poprawne funkcjonowanie Aplikacji e-pity 2011 i powstałe błędy, a Licencjobiorca traci udzieloną licencję.
+ e-file zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych liczbowych z baz Aplikacji e-pity 2011 uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową. Dane te mogą być gromadzone przez e-file bez dodatkowej zgody Licencjobiorcy w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Aplikacji e-pity 2011 oraz przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym, w oparciu o które nie będzie możliwe zidentyfikowanie w jakikolwiek sposób i jakiegokolwiek Licencjobiorcy lub użytkownika. Tak powstałe raporty będą mogły być dowolnie rozpowszechniane przez e-file i inne podmioty.
+ e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu programu nie gromadzi żadnych danych osobowych Licencjobiorcy, chyba że zostaną one podane przez Licencjobiorcę dobrowolnie w procesie zakupu kodu aktywacyjnego lub pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze.
+ Aplikacja jest licencjonowana jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.
+ Licencjobiorca nie ma prawa do sprzedawania, wynajmowania wydzierżawiania lub oddawania w nieodpłatne używanie Aplikacji e-pity 2011 lub jej części ani do udzielania sublicencji.
+ W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać umowę licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Aplikacji e-pity 2011 z dysków twardych komputera oraz innych kopii Aplikacji e-pity 2011.
+ Naruszenie warunków licencji może spowodować pociągnięcie Licencjobiorcy do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
+ Aplikacja e-pity 2011 wraz z dokumentacją stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących e-file sp. z o.o., podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.).
+ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
+ Dla sporów mogących powstać na tle niniejszej licencji właściwy jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.). Wszelkie spory będą prowadzone w języku polskim.
+
+