aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteradd v1.18.0, v1.19.6Yuriy Ustushenko3 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2021-01-11add v1.18.0, v1.19.6HEADmasterYuriy Ustushenko9-2334/+83
2019-10-28add v1.16.1, v1.17.3, v1.17.4, v1.17.5Yuriy Ustushenko18-3190/+3577
2016-08-13v1.10.1 and v1.11.3Yuriy Ustushenko15-1499/+437
2016-05-05v1.10.0Yuriy Ustushenko4-8/+121
2016-05-05v1.9.10, v1.9.12Yuriy Ustushenko7-250/+205
2016-03-06v1.8.1, v1.9.10, v1.9.12Yuriy Ustushenko8-760/+301
2016-01-28v1.8.0, v1.9.6, v1.9.7Yuriy Ustushenko10-2169/+4739
2015-03-26v1.7.6-r101Yuriy Ustushenko12-1479/+834
2014-02-20new versionYuriy Ustushenko2-0/+670
2014-02-17Manifest updatedYuriy Ustushenko2-1/+1
[...]
 
Clone
https://anongit.gentoo.org/git/user/yoreek.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/user/yoreek.git