summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2020-02-271-1/+0
* dev-ruby/mysql2: add 0.5.3Hans de Graaff2019-11-281-0/+1
* dev-ruby/mysql2: remove last rited slotMikle Kolyada2019-05-131-1/+0
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2018-07-241-1/+0
* dev-ruby/mysql2: add 0.5.2Hans de Graaff2018-07-081-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.5.1Hans de Graaff2018-04-131-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.5.0Hans de Graaff2018-03-211-0/+1
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2018-02-041-2/+0
* dev-ruby/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-4/+4
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.10Hans de Graaff2017-11-161-0/+1
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2017-11-161-2/+0
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.9Hans de Graaff2017-08-111-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.8Hans de Graaff2017-07-111-0/+1
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2017-07-111-3/+0
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.7Hans de Graaff2017-07-031-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.6Hans de Graaff2017-05-051-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.3.21Hans de Graaff2017-05-051-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.5Hans de Graaff2016-10-231-0/+1
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2016-10-231-2/+0
* dev-ruby/mysql2: Version bump to 0.4.4Manuel Rüger2016-04-191-0/+1
* dev-ruby/mysql2: Remove oldManuel Rüger2016-02-241-2/+0
* dev-ruby/mysql2: Version bumpManuel Rüger2016-02-241-0/+1
* dev-ruby/mysql2: add 0.4.2Hans de Graaff2015-11-261-0/+1
* dev-ruby/mysql2: cleanupHans de Graaff2015-10-041-3/+0
* dev-ruby/mysql2: Version bumpManuel Rüger2015-09-161-0/+1
* dev-ruby/mysql2: Version bumpManuel Rüger2015-09-121-0/+1
* dev-ruby/mysql2: version bumpHans de Graaff2015-08-261-0/+1
* proj/gentoo: Initial commitRobin H. Johnson2015-08-081-0/+3