summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-embedded,dev-python: Moved to treeAlexey Shvetsov2018-06-141-11/+0
* dev-python/click: Add 5.1 version for platformioAlexey Shvetsov2018-06-141-0/+11