summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-nds/gssproxy: drop 0.8.4-r2Sam James11 days3-119/+0
* net-nds/gssproxy: Stabilize 0.9.1 ppc64, #869215Arthur Zamarin2022-09-171-1/+1
* net-nds/nsscache: bump, needs more testing before ~keywordingRobin H. Johnson2022-09-103-0/+139
* net-nds/gssproxy: Stabilize 0.9.1 x86, #869215Sam James2022-09-101-1/+1
* net-nds/gssproxy: Stabilize 0.9.1 amd64, #869215Agostino Sarubbo2022-09-091-1/+1
* net-nds/phpldapadmin: drop vulnerable 1.2.5, EAPI-6--Andreas Sturmlechner2022-08-292-52/+0
* net-nds/rpcbind: keyword 1.2.6 for ~loongWANG Xuerui2022-08-281-1/+1
* net-nds/nsscache: use <pkg> tag in metadata.xmlPetr Vaněk2022-08-261-1/+1
* net-nds/ldapvi: use <pkg> tag in metadata.xmlPetr Vaněk2022-08-261-1/+1
* net-nds/smbldap-tools: remove unnecessary depsBen Kohler2022-07-291-4/+1
* net-nds/openldap: add github upstream metadataSam James2022-07-291-0/+1
* net-nds/gssproxy: add github upstream metadataSam James2022-07-281-3/+6
* */*: reassign jmbsvicetto's packagesSam James2022-07-241-4/+0
* net-nds/smbldap-tools: update EAPI 7 -> 8Joonas Niilola2022-07-231-1/+1
* net-nds/smbldap-tools: add 0.9.11Azamat H. Hackimov2022-07-233-0/+63
* net-nds/openldap: remove unused patchMichael Mair-Keimberger2022-07-191-59/+0
* net-nds/openldap: add 2.6.3Sam James2022-07-152-0/+797
* net-nds/openldap: drop 2.5.4-r1, 2.6.1-r1Sam James2022-07-153-1637/+0
* net-nds/openldap: removed unused filesDennis Lamm2022-07-152-43/+0
* net-nds/gssproxy: drop 0.9.0Sam James2022-06-163-151/+0
* net-nds/gssproxy: add 0.9.1Sam James2022-06-162-0/+99
* net-nds/gssproxy: fix configure w/o systemdSam James2022-06-012-1/+59
* net-nds/openldap: add 2.6.2Sam James2022-06-012-0/+799
* net-nds/gssproxy: add 0.9.0Sam James2022-06-012-0/+93
* net-nds/phpldapadmin: bump to 1.2.6.3Tomáš Mózes2022-05-312-0/+52
* net-nds/openldap: egrep -> grep -ESam James2022-05-155-5/+5
* net-nds/openldap: [QA] eend without argumentThomas Bracht Laumann Jespersen2022-05-135-10/+5
* net-nds/openldap: keyword 2.6.1-r1 for ~loongWANG Xuerui2022-05-131-1/+1
* net-nds/openldap: fix parallel build failureSam James2022-05-092-0/+47
* net-nds/smbldap-tools: drop ~s390Sam James2022-04-241-1/+1
* net-nds/389-ds-base: Keyword 2.1.0-r2 arm64, #835618Arthur Zamarin2022-04-201-1/+1
* net-nds/tac_plus: drop 4.0.4.19-r5, 4.0.4.27a-r2Sam James2022-04-174-140/+0
* net-nds/389-ds-base: remove sys-libs/e2fsprogs-libs depDavid Seifert2022-04-172-2/+2
* net-nds/openldap: fix multilib inheritRobin H. Johnson2022-04-151-1/+1
* net-nds/openldap: document USE=autocaRobin H. Johnson2022-04-151-0/+1
* net-nds/tac_plus: use httpsMichael Mair-Keimberger2022-04-113-4/+4
* net-nds/389-ds-base: add subslot dep on OpenLDAPSam James2022-03-232-2/+2
* net-nds/ldapvi: add subslot dep on OpenLDAPSam James2022-03-221-1/+1
* net-nds/adtool: add version limit on OpenLDAP (needs ldap_r)Sam James2022-03-221-2/+3
* net-nds/openldap: add sys-apps/util-linux dependency for libutilSam James2022-03-221-1/+2
* net-nds/openldap: add subslotSam James2022-03-221-1/+2
* net-nds/openldap: make src_test run parallel testsRobin H. Johnson2022-03-201-1/+9
* net-nds: avoid automagic autocaRobin H. Johnson2022-03-201-1/+4
* net-nds/openldap: cleanup patchesSam James2022-03-2018-133/+35
* net-nds/openldap: drop sys-libs/db (BDB) remnants from 2.6.1Sam James2022-03-202-13/+1
* net-nds/openldap: fix bashism in configure in 2.6.1Sam James2022-03-202-0/+14
* net-nds/openldap: restore MAKEOPTS patchSam James2022-03-201-0/+1
* net-nds/openldap: drop rmdir /runSam James2022-03-191-2/+0
* net-nds/openldap: fix tc-getCC quotingSam James2022-03-191-4/+3
* net-nds/openldap: add upstream MAKEOPTS patchSam James2022-03-192-0/+60